Equipatge de les persones a la sortida

Posted by & filed under News on Visa.

Equipatge de les persones a la sortida

Equipatge de les persones a la sortida

L’equipatge de les persones al sortir no serà restringit, excepte per els articles en la llista de béns prohibits per l’exportació o subjectes a l’exportació condicional en acordança amb les provisions de la llei.

Referències

Circular N. 113/2005/TT-BTC del Ministeri de Finances del 15 de Desembre de2005, que guia l’ implementació de la llei en tasses d’ importació i tasses d’exportació.

Regulacions de duanes per viatgers a l’entrada i a la sortida del Vietnam

Comments are closed.